Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Tasfiye Hizmetleri Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
TaşraTeşkilatı  YönetmeliğiMADDE-18 Tasfiye Hizmetleri Şubesi
a) Tasfiyelik hale gelmiş eşyanın satış işlemlerini yürütmek.

b) Inıhalık hale gelmiş eşya ile ilgili işlemleri yürütmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşlanndan gelen eşya tahsis taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 
ç) Tasfiye İşletme Müdürlüklerince yapılacak yıllık sayım tutanaklarını kontrol ederek sonuçlarını takip etmek.

d) Tasfiye İşletme Müdürlüklerince hazırlanan ihale onay dosyalarına ilişkin işlemleri yürütmek.
 
e) Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden gelen ihale iptal talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 
f) İhalelere ilişkin teklif değerlendirmelerini inceleyerek değerlendirme sonuçlan ile birlikte ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğüne göndermek,
 
g) Satış sonuçlan ve performans hedeflerine ilişkin raporlan hazırlamak.
 
ğ) Döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlamak.
 
h) İşletme müdürlüklerince hazırlanan döner sermaye bütçe tekliflerine ilişkin işlemleri yürütmek
 
ı) İşletme müdürlüklerince döner sermayeden yapılacak taşınır mal ve hizmet alımlan ile bina, küçük onanm ve yatınm programı kapsamında yapılacak yatınm ihtiyaçlannı değerlendirmek, karşılamak ve buna ilişkin işlemleri yerine getirmek,
 
i) Kesin hesap cetvellerini düzenlemek
 
j) Eşyanın satışa esas bedelinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek
 
k) Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden intikal eden harcama evrakının ön mali kontrolünü yapmak
 
l) Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uyannca ihaleden yasaklanması gerekenlere ilişkin İhalelere Katılmaktan Yasaklama Karan Tablosunu düzenlemek ve buna ilişkin işlemleri yürütmek
 
m) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.