Tasfiye Hizmetleri Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  YönetmeliğiMADDE 18- Tasfiye Hizmetleri Şubesi

 

a) Tasfiyelik hale gelmiş eşyanın satışı ile ilgili işlemleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, kaçak akaryakıt hariç 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtlarla ilgili tasfiye talepleri ve işlemlerini yürütmek. (27.02.2014 tarihli Bakanlık Oluru ile değişik) 
b) İmhalık hale gelmiş eşya ile ilgili işlemleri yürütmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eşya tahsis taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
ç) Tasfiye İşletme Müdürlüklerince yapılacak yıllık sayım tutanaklarını kontrol ederek sonuçlarını takip etmek.
d) Tasfiye işlemleri nedeniyle yapılan süre uzatım taleplerini değerlendirmek. (27.02.2014 tarihli Bakanlık Oluru ile değişik)
e) Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden gelen ihale iptal talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
f) İhalelere ilişkin teklif değerlendirmelerini inceleyerek değerlendirme sonuçlan ile birlikte ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğüne göndermek.
g) Satış sonuçlan ve performans hedeflerine ilişkin raporlan hazırlamak,
ğ) Döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlamak.
h) İşletme müdürlüklerince hazırlanan döner sermaye bütçe tekliflerine ilişkin işlemleri yürütmek.
ı) İşletme müdürlüklerince döner sermayeden yapılacak taşınır mal ve hizmet alımları ile bina, küçük onarım ve yatırım programı kapsamında yapılacak yatırım ihtiyaçlarını değerlendirmek, karşılamak ve buna ilişkin işlemleri yerine getirmek.
i) Kesin hesap cetvellerini düzenlemek.
j) Eşyanın satışa esas bedelinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
k) Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden intikal eden harcama evrakının ön mali kontrolünü yapmak.
l) Perakende satış mağazalarının açılış ve kapanış zamanlarını belirlemek. (27.02.2014 tarihli Bakanlık Oluru ile değişik)
m) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.