Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Tahsilat, Taksitlendirme Hizmetleri Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  YönetmeliğiMADDE-14 Tahsilat, Taksitlendirme Hizmetleri Şubesi
a) Yetkileri dahilinde olan geri verme, tecil ve taksitlendirme işlemlerini yapmak.

b) Bölge Müdürlüğünce ve bağlı gümrük müdürlüklerince yürütülen ek tahakkuk ve tahsilat işlemlerini ilgili programlar ve gerektiğinde yazışma yapmak suretiyle izlemek, bu alandaki eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak.

c) Bağlı gümrük idarelerince tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülük ve diğer kamu gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak.

ç) Gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma başvuru işlemlerini yürütmek.

d) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.