Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Risk Analizleri Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  YönetmeliğiMADDE-16  Risk Analizleri Şubesi
a) Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları itibariyle gümrükle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarına göre riskli unsur ve alanlar için yerel risk profilleri oluşturarak Gümrük Müdürlükleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin riskli alanlara yoğunlaşmasını sağlamak, bunların sonuçlarını değerlendirerek gerekli güncellemeleri yapmak, bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Yapılan analiz sonuçlan ve elde edilen bilgilere göre, ülke genelinde kullanılabilecek risk unsurlannı Bakanlığa bildirmek.

c) Bağlantı gümrük idarelerinde yaşanan kıymet, tarife, menşe gibi hususlarla ilgili tespitlerin paylaşılması ve değerlendirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplantılar yapmak, bu toplantılann sekretarya hizmetlerini yürütmek, toplantılarda alman kararlan Bakanlığa ve Bölge Müdürlüğünün diğer bağlantılanna bildirmek.

ç) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.