Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  YönetmeliğiMADDE-15   Gümrük Hizmetleri Şubesi
a) Gümrüklü yer ve sahaların gözetimi, korunması, hava, kara, deniz ve demiryolu taşıt kontrolü işlemleri, kabotaj işlemleri, yolcu işlemleri, yat işlemleri ve diğer muhafaza hizmetleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Gümrük muhafaza hizmetlerine ilişkin standart iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi,
basitleştirilmesi ve olası problemlerin çözümü ile ilgili çalışmaları yapmak.

c) Gümrük muhafaza hizmetlerine ilişkin standart iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi, basitleştirilmesi ve olası problemlerin çözümü ile ilgili çalışmaları yapmak.

ç) Silah ve mermilerle ilgili işlemleri yürütmek.

d) İkramiye dosyalannı hazırlamak, ilgili mercilere intikal ettirmek, takip ve arşiv işlemlerini yürütmek.

e) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ile ilgili yazışmalann yürütülmesini sağlamak.

f) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.