Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  Yönetmeliği


MADDE-9 Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi
a) Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler için mevzuat desteği sağlamak, bu çerçevede, düzenli olarak ilgili mevzuat kaynaklarını takip etmek ve değişikliklerini personelin bilgi ve dikkatine sunmak.

b) Diplomatik statüyü haiz kişilerin araç ve eşyalarının gümrük işlemlerinin yürtülmesini sağlamak.

c) Uluslararası organizasyonlara katılacak kişi veya kurumların temsilcileri ile katılımcılara ait araç ve eşyaların gümrük işlemlerinde kolaylığın gösterilmeise ilişkin bildirimlerin ilgili birimlere gönderilmesi ve takibi işlemleri yürütmek.

ç) İstisna ve muafiyet hükümlerini ile ilgili çalışmaları yürütmek.

d) Gümrük idarelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili çalışmaları yürütmek.

e) İthal veya ihraç yükü taşıyan ticari kara taşıtları ile turistik kolaylıklardan istifade ile geçici girişi yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların takip işlemlerini yapmak.

f) Taşıdığı isim ya da simgeler nedeniyle ithaline izin verilmeyen eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin talepleri inceleyip sonuçlandırmak.

g) Gümrüklerde iş yapan gerçek kişi ve firmalara ilişkin dosyalama işlemlerini takip etmek,

ğ) İlgili meslek kuruluşları ile bölgesel düzeydeki ilişkileri yürütmek.

h) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve stajyerler ile gümrüklerde iş takibi yapan diğer temsilcilerle alakalı işlemleri yürütmek.

ı) Şube görev alanı ile ilgili olarak,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak.

i) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna ilişkin işlemleri yürütmek.

j) Teminatlarla ilgili işlemleri yürütmek.

k) TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

l) Ulaştırma mevzuatına göre yapılması gereken işlemleri yürütmek.

m) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.