Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  Yönetmeliği

 

MADDE 9- Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesia) Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler için mevzuat desteği sağlamak, bu çerçevede, düzenli olarak ilgili mevzuat kaynaklarını takip etmek ve mevzuat değişikliklerini personelin bilgi ve dikkatine sunmak.
b) Diplomatik statüyü haiz kişilerin araç ve eşyalarının gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
c) Uluslararası organizasyonlara katılacak kişi veya kurumların temsilcileri ile bu katılımcılara ait araç ve eşyaların gümrük işlemlerinde gerekli kolaylığın gösterilmesine ilişkin bildirimlerin ilgili birimlere gönderilmesi ve takibi işlemlerini yürütmek.
ç) İstisna ve muafiyet hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
d) Gümrük idarelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili çalışmaları yürütmek.
e) İthal veya ihraç yükü taşıyan ticari kara taşıtları ile turistik kolaylıklardan istifade ile geçici girişi yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların takip işlemlerini yapmak.
f) Taşıdığı isim ya da simgeler nedeniyle ithaline izin verilmeyen eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin talepleri inceleyip sonuçlandırmak.
g) Gümrüklerde iş yapan gerçek kişi ve firmalara ilişkin dosyalama işlemlerini takip etmek,
ğ) İlgili meslek kuruluşları ile bölgesel düzeydeki ilişkileri yürütmek.
h) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve stajyerler ile gümrüklerde iş takibi yapan diğer temsilcilerle alakalı işlemleri yürütmek.
ı) Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak.
i) 09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin işlemleri yürütmek,
j) Teminatlarla ilgili işlemleri yürütmek.
k)TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak (27.02.2014 tarihli Bakanlık Oluru ile yürürlükten kaldırılmıştır)
l) Ulaştırma mevzuatına göre yapılması gereken işlemleri yürütmek.
m) İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi. (Bakanlık Makamından alınan 20/11/2015 tarihli, 11862471 sayılı onayı ile değişik)
n)Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.