Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Dış Ticaret, Kıymet ve Vergiler Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  YönetmeliğiMADDE-11 Dış Ticaret, Kıymet ve Vergiler Şubesi
a) Serbest dolaşıma giriş, nihai kullanım ve ihracat rejimi ile ilgili gümrük işlemlerini yürütmek.

b) Tarife, menşe, kıymet, matrah, vergi oranı, teslim, ödeme şekilleri ve gümrükçe tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülükler ve gözetim uygulamalanyla ilgili ihtilaflann çözümüne ilişkin çalışmalan yürütmek.

c) Vergi farklan ve bu farklarla ilgili uygulanan idari para cezalan ile şube görev alanına giren usulsüzlüklere ilişkin cezai işlemleri yürütmek..

ç) Bağlayıcı tarife bilgisi verilmesi ile bağlayıcı tarife bilgisi dışında tarife tespiti ile ilgili başvurulan sonuçlandırmak, iptal ve itiraz işlemlerini yürütmek.

d) Dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin işlemleri yürütmek.

e) Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak.

f) Karşılıklı idari yardım kapsamında bilgi değişim faaliyetlerini yürütmek.

g) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,