Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
TaşraTeşkilatı  YönetmeliğiMADDE-10 Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesi
a) Geçici depolama yerleri ve lojistik merkezlerinin açılıp işletilmesine, buralarda yapılacak değişikliklere ve bu yerlerin kapatılmasına ilişkin işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte bakanlığa iletmek.

b) Genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki antrepoların Açma ve İşletme Yatırım İzni ile Antrepo Açma ve İşletme İznine ilişkin başvurularla, devri, kapatılması ve benzeri işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte bakanlığa iletmek ve yerli üretim eşyasına ait katalogları onaylamak.

c) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının açılması, işletilmebir, devri, kapatılmsaı ve benzire işlemle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlkte bakanlığa iletmek ve yerli üretim eşyasına ait katalogları onaylamak.
 
ç) Serbest Bölgelerde günrük işlemlerinin yüütılmebi ve takibini yapmak.

d)Geçici depolmama yerleri, antrepo, günrüksüz satış mağazaları ve depolar için açma ve işletme harçlarının takibini yapmak.
 
e) Yetkilendirimiş Gümrük Müşavirleri tarafından antrepalara ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerine verilen tespit rapolarının kabul edilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmak.
 
f) Antrepoların mevzuatta öngörülen şartları taşıyıp taşımadıklarının belirli aralıklara denetlenmesini ve yıllık sayımlarının takip edilmesini sağlamak,
 
g) Gümrük Müdürlüklerince intikal ettiklen bir defaya mahsus geçici depolama yeri izin taleplernin karşılamak.
 
ğ) Antrepolar, geçici depolama yerleri ve gümrüksüz satış mağazaları ve depolarıile ilgili olarak Gümrük Müdürlükleri tarafından uygulanan cezalara ilişkin itirazları incelemek ve sonuçlandırmak.
 
h) Antrepoların uygun teknik cihazlarla izlenmesini sağlayacak çalışmaları yürütülecek.
 
ı) Hudut kapılar, deniz ve havalimanlarıda yiyecek ve içecek satış yerleri açılıp işletilmesine izin verme işlemilerini yürütmek,
 
i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.